Skip to content

Program Office Contacts

Patrick Youngblood

Dr. Patrick Youngblood

Program Manager

Patrick.Youngblood@va.gov

Scott Dixon

Scott Dixon

VA-STEP/NDIP National Program Manager

Scott.Dixon@va.gov

Rodney Back

Rodney Back

SELRP Program Manager/Placement Coordinator

260-557-6753
Rodney.Back@va.gov

Asya3

Asya Shobe

Program Specialist

HPSPApplications@va.gov

Richell Richardson

Richell Richardson

Program Support Assistant

504-507-4947
Richell.Richardson@va.gov

Kelly Skeens New

Kelly Skeens

Program Specialist (Workforce Solutions)

Kelly.Skeens1@va.gov

Eric Bond

Eric Bond

Placement Coordinator

210-951-9286
Eric.Bond@va.gov

VA Scholarships